που βρίσκομαι: Αρχική σελίδα > Το Γραφείο > Michigan
Michigan

E.C.C.E. (Lower του Πανεπιστημίου του Michigan)

Το πτυχίο Examination for the Certification of Competency in English είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο B2. Απονέμεται από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, που διαθέτει πολύχρονη πείρα στη δημιουργία και ανάπτυξη μεγάλης ποικιλίας εξετάσεων για την Αγγλική γλώσσα, όπως οι εξετάσεις για το πτυχίο Proficiency.

Το πτυχίο E.C.C.E.είναι επίσημα αναγνωρισμένο από την Ελληνική Πολιτεία ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Σχετική απόφαση έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. αριθ. Φύλλου 3/13.2.1996. Το πτυχίο Competency αναγνωρίζεται και από τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. αεροπορικές εταιρείες, ταξιδιωτικά γραφεία, ιδιωτικές τράπεζες, ναυτιλιακές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες, κλπ.) ως πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
Εξετάσεις
Οι εξετάσεις για το δίπλωμα E.C.C.E. αποτελούνται από τέσσερεις ενότητες και δίνονται με την σειρά που αναφέρεται παρακάτω:

    Listening: 20-25 λεπτά. Ο υποψήφιος εξετάζεται στην ακουστική κατανόηση προφορικού λόγου.
    Grammar – Vocabulary - Reading: 80 λεπτά. Αυτό το κομμάτι των εξετάσεων αποτελείται από 100 ασκήσεις: 35 ερωτήσεις Γραμματικής, 35 ερωτήσεις Λεξιλογίου και 30 ερωτήσεις Κατανόησης Γραπτού Κειμένου.
    Writing: 30 λεπτά. Οι υποψήφιοι έχουν να γράψουν ένα γράμμα ή μια έκθεση πάνω στο θέμα ενός κειμένου που δίνεται να διαβάσουν.
    Speaking: 10-15 λεπτά. Ο υποψήφιος συνομιλεί με έναν εξεταστή πάνω σε προκαθορισμένα από το Πανεπιστήμιο θέματα.

Οι τρεις πρώτες ενότητες αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις και δίνονται όλες την ίδια μέρα. Οι γραπτές εξετάσεις διαρκούν συνολικά μαζί με τις οδηγίες 3 ώρες. Η προφορική εξέταση διαρκεί 10-15 λεπτά. Τα γραπτά αποστέλλονται στο Πανεπιστήμιο του Michigan στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και βαθμολογούνται. Οι βαθμολογίες από όλα τα επιμέρους τμήματα των εξετάσεων ECCE συμψηφίζονται. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για να επιτύχει κανείς στις εξετάσεις πρέπει να συγκεντρώνει γενικό βαθμό από όλα τα μέρη του τεστ και όχι από το κάθε ένα ξεχωριστά. Τα μέρη που αποτελούνται από ασκήσεις πολλαπλών επιλογών (Listening & Reading) βαθμολογούνται με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η έκθεση βαθμολογείται από καθηγητές του Πανεπιστημίου. Η αξιολόγηση των προφορικών γίνεται στην Ελλάδα, αλλά η τελική βαθμολογία δίνεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan.

A.L.C.E.

Το πτυχίο Advanced Level Certificate in English παρέχει αναγνωρισμένη πιστοποίηση στον κάτοχό του, ότι μπορεί να επικοινωνήσει σε πολύ καλό επίπεδο Αγγλικών στον εργασιακό ή ακαδημαϊκό τομέα. H εξέταση αντιπροσωπεύει επίπεδο ικανότητας στην Αγγλική γλώσσα μεταξύ των ECCE (Examination for the Certification) και ECPA (Examination for the Certificate of Proficiency in English).
Εξετάσεις

Οι εξετάσεις για το δίπλωμα Α.L.C.E. αποτελούνται από τέσσερεις ενότητες και δίνονται με την σειρά που αναφέρεται παρακάτω:

    Listening: 40 λεπτά. Η εξέταση περιλαμβάνει 4 ενότητες, καθεμία από τις οποίες έχει 40 ερωτήσεις. Ο υποψήφιος εξετάζεται στην ακουστική κατανόηση προφορικού λόγου.
    Grammar - Vocabulary – Reading: 80 λεπτά. Η εξέταση περιλαμβάνει 3 ενότητες και συνολικά 100 ερωτήσεις. Ο υποψήφιος εξετάζεται στη χρήση γραμματικών κανόνων, λεξιλογίου και στην κατανόηση κειμένου.
    Writing: 30 λεπτά. Ο υποψήφιος καλείται να αναπτύξει ένα θέμα σε μορφή έκθεσης σε περίπου 250 λέξεις.
    Speaking: 11 - 13 λεπτά. Ο υποψήφιος συνομιλεί με έναν εξεταστή πάνω σε 4 θέματα, προκαθορισμένα.

 

 E.C.P.E. (Proficiency του Πανεπιστημίου του Michigan)

Το πτυχίο Examination for the Certificate of Proficiency in English είναι ένα επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε ανώτερο επίπεδο. Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, με πολύχρονη εμπειρία στη δημιουργία και ανάπτυξη μεγάλης ποικιλίας εξετάσεων για την Αγγλική γλώσσα.

Το πτυχίο E.C.P.E.είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Σχετική απόφαση έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. αριθ. Φύλλου 3/13.2.1996. Το πτυχίο αναγνωρίζεται και από τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. αεροπορικές εταιρείες, ταξιδιωτικά γραφεία, ιδιωτικές τράπεζες, ναυτιλιακές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες, κλπ.) ως πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
Εξετάσεις

Οι εξετάσεις για το δίπλωμα E.C.P.E. αποτελούνται από τέσσερεις ενότητες και δίνονται με την σειρά που αναφέρεται παρακάτω:

    Writing: 30 λεπτά. Οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο θέματα και να αναπτύξουν μια έκθεση περίπου 300 λέξεων.
    Listening: 35-40 λεπτά. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στην κατανόηση προφορικού λόγου μέσα από 50 ασκήσεις.
    Grammar, Cloze, Vocabulary and Reading Comprehension (GCVR): 75 λεπτά. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στη χρήση της γραμματικής, cloze, λεξιλογίου και κατανόησης γραπτού κείμενου μέσα από συνολικά 120 ασκήσεις.
    Speaking: 20-25 λεπτά. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται ανά δύο από αντίστοιχο αριθμό εξεταστών. Απαιτείται να δείξουν την ευχέρειά και την ορθότητα των δεξιοτήτων της στον προφορικό λόγο σε διάφορα θέματα επιλεγμένα από την Ελληνοαμερικανική Ένωση.

Οι τρεις πρώτες ενότητες αποτελούν την γραπτή εξέταση και δίνονται με τη σειρά που αναφέρεται παραπάνω. Το Listening και το GCVR χρησιμοποιούν το σύστημα πολλαπλής επιλογής. Η κάθε ενότητα της εξέτασης βαθμολογείται ξεχωριστά. Οι υποψήφιοι πρέπει να περάσουν επιτυχώς και τις τέσσερεις ενότητες για να μπορέσουν να αποκτήσουν το πτυχίο


Δείτε Επίσης...

Προγράμματα Σπουδών